Informace pro zájemce

Zájemce o pobytovou službu domova pro seniory (případně jeho rodinný příslušník nebo opatrovník) je seznámen již při prvních jednáních s důležitými předpisy Domova, které se týkají poskytování sociální služby v domovech Luna a Slunce. Jedná se zejména o

1. Domácí řád
2. Metodiky práce jednotlivých domovů
3. Ochranu práv klientů, omezující opatření
4. Individuální plánování
5. Podávání stížností
6. Řešení nouzových a havarijních situací

Budeme s Vámi jednat o obsahu smlouvy a o úhradě za poskytované služby. Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb budete hradit ve výši sjednané ve smlouvě. Po úhradě za ubytování a stravu Vám musí zůstat alespoň 15 procent Vašich příjmů. V případě, že Vaše příjmy nepostačují na plnou úhradu poskytovaných služeb, můžeme se dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s někým z Vašich blízkých.

Domácí řád seznamuje obyvatele Domova se systémem poskytování sociální služby - jakým způsobem probíhá ubytování, co si klient s sebou všechno může vzít, kde si může uschovat cenné věci. Řeší také otázky stravování, hygieny a ošetřovatelské péče a ostatní běžné provozní záležitosti. Tištěná podoba domácího řádu je umístěna na nástěnkách jednotlivých domovů, je také k dispozici u vedoucí jednotlivých domovů.

Metodiky práce jednotlivých domovů řeší vlastní pracovní postupy – např. při provádění hygieny, při úklidu pokojů, apod. Metodiky práce celého Domova se zaměřují na oslovování klientů, vstup zaměstnance na pokoj klienta, manželské a partnerské soužití.

Velmi důležitým předpisem je Ochrana práv klientů. Pracovníci Domova Na zámečku ve své práci respektují základní lidská práva klientů a dbají na to, aby nedocházelo k jejich porušování. Předpis popisuje situace, kdy by k omezení mohlo dojít a jak se tyto situace řeší.

S každým klientem se v Domově Na zámečku individuálně plánuje průběh sociální služby. Již první den je klient seznámen se svým klíčovým pracovníkem, kterému bude sdělovat přání a požadavky, na základě nichž společně stanoví cíle. Tímto způsobem je zajištěno, že každému klientovi je služba „šita na míru“.

V případě nespokojenosti může každý klient podat stížnost – písemnou, ústní, telefonickou. Stížnost může za klienta podat jeho spolubydlící, klíčový pracovník, jiný zaměstnanec nebo známý či rodinný příslušník. Stížnost může být i anonymní. Každá taková stížnost je řešena do 15-ti dnů, v případě složité záležitosti do 30-ti dnů. Podněty ze stížností slouží ke zlepšování kvality naší služby.

Jakým způsobem reagovat a na koho se obrátit v případě nenadálých událostí řeší předpis nouzové a havarijní situace.

Se všemi těmito předpisy Vás znovu podrobně seznámí Váš klíčový pracovník při ubytování na Domově. Každý předpis je sdělován klientovi takovou formou, která odpovídá jeho schopnostem. V případě potřeby v této práci používáme i obrázky a techniky práce s nekomunikujícím klientem.
Všechny předpisy jsou v tištěné podobě k dispozici u vedoucích jednotlivých domovů a v kanceláři sociálních pracovnic.