Veřejný závazek DOZP 2017

1) Poslání Domova Na zámečku Rokytnice:

V našem Domově poskytujeme celoroční pobytovou službu pro osoby se středním nebo těžkým mentálním a kombinovaný postižením od 19-ti let věku, které mají z důvodu tohoto postižení sníženou soběstačnost, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Službami, které našim klientům poskytujeme, se snažíme vytvářet podmínky pro život srovnatelný s životem v běžné společnosti a postupně snižovat závislost našich klientů na službě.

 

2) Obyvatelům našeho Domova poskytujeme pomoc při těchto základních činnostech

 1. Ubytování
 2. Stravování
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. Pomoc při osobní hygieně případně poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Aktivizační a vzdělávací činnosti
 6. Základní sociální poradenství
 7. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 8. Sociálně terapeutické aktivity
 9. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

3) Cílová skupina:

Našimi klienty jsou dospělí muži a ženy se středním nebo těžkým mentálním a kombinovaným postižením od 19 let věku, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti.

Důvodem pro nepřijetí klienta do našeho Domova jsou autismus, problémové a agresivní chování a zdravotní stav vyžadující specializovanou zdravotní péči.

 

4) Dlouhodobé cíle:

 1. Naším prvotním cílem je snaha o vytvoření co nejdomáčtějšího prostředí, a to způsobem:
 • Vybavování pokojů nábytkem a zařízením určeným k běžnému bydlení

Způsob: nahrazování „nemocničních“ lůžek postelemi dle potřeb klientů, vybavování pokojů klientů sedacími soupravami, možnost volby barvy výmalby pokojů podle dohody klientů na pokoji, apod.

Odpovědná osoba: vedoucí domovů

Termín: 2017

 1. Podpora kontaktu uživatelů s přirozeným společenským prostředím a jejich začleňování do běžného života

Způsob: Pořádání alespoň 5 akcí ročně pro širokou veřejnost, podporování kontaktů s rodinou a přáteli, podpora klientů při vyhledávání aktivit mimo Domov

Odpovědná osoba: vedoucí domovů, klíčoví pracovníci, vedoucí SAU

Termín: průběžně

 1. Co nejkvalitněji poskytovaná služba odborně vyškolenými pracovníky

Způsob: Pracovníci se budou odborně vzdělávat dle zaměření jednotlivých domovů.

Odpovědná osoba: vedoucí domovů, vedoucí SAU, personalista

Termín: průběžně

       4. Podpora samostatnosti klientů Domova

Způsob: nákup startovních cvičných bytů v blízkém městě

Odpovědná osoba: ředitelka Domova

Termín: 2016 - 2017

 

5) Krátkodobé cíle

V roce 2016 se nám podařilo uskutečnit tyto cíle:

 • Zakoupení zvedací plachty na domov Duha
 • Rozšíření zahrady pro aktivní zahradní terapii – pěstování plodin
 • Vybudování předzahrádky u Zahradního domku
 • Vybudování posezení v zahradě pro klienty hlavní budovy
 • Barevná výmalba pokojů na domově Kopretina

Pro rok 2016 nám zůstal z důvodu nedostatku finančních prostředků nesplněný cíl - bezbariérový přístup na domov Duha.

 

Krátkodobé cíle 2017:

 1. Bezbariérový vstup na domov Duha – odpovědná osoba: vedoucí provozního úseku, vedoucí domova Duha
 2. Rekonstrukce WC na domově Kopretina – odpovědná osoba: vedoucí provozního úseku, vedoucí domova Kopretina
 3. Zorganizování farmářského trhu s výpěstky ze zahradní terapie – odpovědná osoba: vedoucí domova Čtyřlístek a domova Kopretina
 4. Na základě výsledků průzkumu spokojenosti klientů pořízení kočky na Zahradní domek – odpovědná osoba: vedoucí domova Duha

 

6) Hlavní zásady námi poskytované služby

 1. Respektujeme svobodnou volbu klienta a svobodu jeho pohybu
 2. Respektujeme a podporujeme důstojnost klienta
 3. Podporujeme sociální začleňování našich klientů,
 4. Podporujeme individuální přístup ke každému klientovi a jeho aktivizaci
 5. Provádíme služby na profesionální úrovni
 6. Podporujeme autonomii našich klientů

 

 

V Rokytnici dne 15. 1. 2017

                                                                                             JUDr. Eva Fabová

                                                                                               ředitelka