Veřejný závazek DOZP 2018

1) Poslání Domova Na zámečku Rokytnice:

V našem Domově poskytujeme celoroční pobytovou službu pro osoby se středním nebo těžkým mentálním a kombinovaným postižením od 19-ti let věku, které mají z důvodu tohoto postižení sníženou soběstačnost, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Službami, které našim uživatelům poskytujeme, se snažíme vytvářet podmínky pro život srovnatelný s životem v běžné společnosti a postupně snižovat závislost našich uživatelů na službě.

 

2) Obyvatelům našeho Domova poskytujeme pomoc při těchto základních činnostech

 1. Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 6. Základní sociální poradenství
 7. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 8. Sociálně terapeutické činnosti
 9. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

3) Cílová skupina:

Našimi uživateli jsou dospělí muži a ženy se středním nebo těžkým mentálním a kombinovaným postižením od 19 let věku, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti.

Důvodem pro nepřijetí žadatele do našeho Domova jsou autismus, problémové a agresivní chování a zdravotní stav vyžadující specializovanou zdravotní péči.

 

4) Dlouhodobé cíle:

 1. Naším prvotním cílem je snaha o vytvoření co nejdomáčtějšího prostředí.
 2. Podpora kontaktu uživatelů s přirozeným společenským prostředím a jejich začleňování do běžného života.
 3. Co nejkvalitněji poskytovaná služba odborně vyškolenými pracovníky
 4. Podpora samostatnosti uživatelů Domova.

 

5) Plnění krátkodobých cílů z roku 2017

V roce 2017 se nám podařilo uskutečnit téměř všechny cíle s výjimkou bezbariérového vstupu na Domov Duha a to z důvodu nového organizačního uspořádání našeho zařízení.

        1. Bezbariérový vstup na domov Duha. 

        2. Rekonstrukce WC na domově Kopretina. 

        3. Zorganizování farmářského trhu s výpěstky ze zahradní terapie. 

        4. Na základě výsledků průzkumu spokojenosti uživatelů pořízení kočky na Zahradní domek.

 

6) Krátkodobé cíle 2018:

     1. Rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově z důvodu lepšího využívání elektr. kompenzačních pomůcek,                                 zlepšení dostupnosti signalizace a internetu pro uživatele.

        2. Výměna vstupních dveří na Domově Petrklíč z důvodu lepšího přístupu pro uživatele.

        3. Uspořádání farmářských trhů a podzimní retro výstavy v rámci začlenění do běžného života obce.

        4. Zajištění kvalitně poskytované služby prostřednictvím zavádění nových terapeutických postupů. 

 

7) Hlavní zásady námi poskytované služby

 1. Respektujeme svobodnou volbu uživatele a svobodu jeho pohybu
 2. Respektujeme a podporujeme důstojnost uživatele
 3. Podporujeme sociální začleňování našich uživatelů
 4. Podporujeme individuální přístup ke každému uživateli a jeho aktivizaci
 5. Provádíme služby na profesionální úrovni
 6. Podporujeme autonomii našich uživatelů

 

 

V Rokytnici dne 16. 1. 2018

                                                                                             JUDr. Eva Fabová

                                                                                               ředitelka