Veřejný závazek DS 2017

 

1) Poslání Domova Na zámečku Rokytnice:

Posláním našeho Domova je poskytnout nepřetržitou celoroční pobytovou službu ženám a mužům se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby nebo potřebují podporu a péči s ohledem na svůj věk a zdravotní stav. Službu poskytujeme tak, abychom vytvořili klientům podmínky pro důstojný život ve stáří.

 

2) Obyvatelům našeho Domova poskytujeme pomoc při těchto základních činnostech:

 1. Ubytování
 2. Stravování
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. Pomoc při osobní hygieně případně poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické aktivity
 7. Aktivizační činnosti
 8. Základní poradenství a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

3) Cílová skupina:

Našimi klienty jsou senioři ve věku od 55 let, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, případně potřebují podporu a péči s ohledem na svůj věk a zdravotní stav.

Důvodem pro nepřijetí je Alzheimerova nemoc a zdravotní stav vyžadující specializovanou zdravotní péči.

 

4) Dlouhodobé cíle:

V roce 2016 se nám cíl vybudování signalizačního zařízení díky velké finanční náročnosti nepodařilo splnit. Ostatní dlouhodobé cíle plníme v rámci stanovených konkrétních krátkodobých cílů.

 1. Naším prvotním cílem je snaha o vytvoření co nejdomáčtějšího prostředí – tento cíl je naplňován průběžně, a to výměnou nábytku, barevnou výmalbou, dekoracemi, apod.
 2. Podpora volného pohybu jak po Domově, tak v jeho okolí – naši klienti se mohou volně pohybovat po celém domově a okolí, pokud potřebují s ohledem na své fyzické možnosti doprovod, je jim podle provozních možností zajištěn.
 3. Podpora kontaktu obyvatel s přirozeným společenským prostředím a jejich začleňování do běžného života, podpora přirozených přátelských a rodinných vazeb – na akce, které pořádáme, zveme i rodinné příslušníky našich klientů. Pokud mají senioři zájem, mohou navštěvovat místní klub důchodců, knihovnu, apod. Nakupují si v místní samoobsluze, pokud potřebují na nákup doprovod, je jim zajištěn.
 4. Vybudování posezení pro seniory v zahradě Domova - tento cíl byl v roce 2016 splněn. Za hlavní budovou bylo vybudováno posezení s možností aktivní zahradní terapie. Vstup je bezbariérový, posezení přirozeně zastíněné.
 5. Co nejkvalitněji poskytovaná služba odborně vyškolenými pracovníky – od roku 2016 jsme opět zapojeni ve vzdělávacím projektu EU.
 6. Vybudování nového signalizačního zařízení pro přivolání personálu.

 

5) Plnění krátkodobých cílů z roku 2016

V roce 2016 se nám podařilo splnit tyto krátkodobé cíle:

 • Vybudování aktivizační místnosti pro seniory v hlavní budově Domova – senioři mají novou aktivizační místnost vedle kanceláře sociálních pracovnic od února 2016 v přízemí. V současné době je využívána na společné akce asi 3 x týdně, v průběhu roku se zde konaly akce Tvořivé dílny, přípravné práce zahradní terapie, přednášky (např. Ovoce domácí a exotické). Na konci roku byla vybavena novým nábytek a kuchyňskou linkou.
 • Nová aktivizační činnost pro seniory – Zahradní terapie – tento cíl byl všeobecně přijat s velkým ohlasem. Seniorky se na plnění cíle v průběhu roku aktivně podílely jak svými nápady, tak vlastní činností.
 • Zavedení techniky sebeudržovací terapie a smyslové aktivizace a zároveň vybudování celkového konceptu pro podporu aktivizace seniorů – tento cíl se nám nepodařilo splnit, a to z důvodu pozdního zahájení projektu.
 • Uspořádání akce pro seniory s účastí okolních zařízení – dne 19. 10. proběhlo přátelské setkání s obyvateli DS Radkova Lhota. Seniorkám se setkání velmi líbilo, rády by podobou akci v roce 2017 zopakovaly.
 • Zkrášlení venkovního posezení pro seniory – již od jarních měsíců pracovali zaměstnanci DS společně se seniorkami na realizaci cíle. Podařilo se jim za hlavní budovou vytvořit útulný rozkvetlý kout.

 

6) Krátkodobé cíle pro rok 2017

- Vybavení prostoru pro reminiscenční terapii – odpovědná osoba: vedoucí domova pro seniory, termín: průběžně

- Výzdoba aktivizační místnosti seniorů vzpomínkovými fotografiemi z historie našeho      zámku a jeho nejbližšího okolí – odpovědná osoba: vedoucí domova pro seniory, termín 1. pol. 2017

- Přátelská setkání s jinými seniory u nás i v jiném zařízení – odpovědná osoba: aktivizační pracovnice domova pro seniory, vedoucí domova pro seniory, termín: průběžně

- „Křesťanské okénko“ pro věřící v našem zařízení – odpovědná osoba: aktivizační pracovnice domova pro seniory, termín: 1 x měsíčně

- Zavedení konceptu smyslové aktivizace a sebeudržovací terapie – odpovědná osoba: vedoucí SAU, termín: průběžně

 

7) Hlavní zásady námi poskytované služby

 1. Respektujeme svobodnou volbu klienta a svobodu jeho pohybu
 2. Respektujeme a podporujeme důstojnost každého klienta
 3. Podporujeme sociální začleňování našich klientů, kontakt s rodinou, známými a aktivitu klientů
 4. Ke každému klientovi je přistupováno individuálně a profesionálně

 

 

                                                                                                                                                 V Rokytnici dne 23. 1. 2017

                                                                                                                                                              JUDr. Eva Fabová

                                                                                                                                                                             ředitelka