Veřejný závazek DS 2018

 

1) Poslání Domova Na zámečku Rokytnice:

Posláním našeho Domova je poskytnout nepřetržitou celoroční pobytovou službu ženám a mužům se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby nebo potřebují podporu a péči s ohledem na svůj věk a zdravotní stav. Službu poskytujeme tak, abychom vytvořili uživatelům podmínky pro důstojný život ve stáří.

 

2) Obyvatelům našeho Domova poskytujeme pomoc při těchto základních činnostech:

 1. Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Aktivizační činnosti
 8. Základní poradenství a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

3) Cílová skupina:

Našimi uživateli jsou senioři ve věku od 55 let, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, případně potřebují podporu a péči s ohledem na svůj věk a zdravotní stav.

Důvodem pro nepřijetí je Alzheimerova nemoc a zdravotní stav vyžadující specializovanou zdravotní péči.

 

4) Dlouhodobé cíle:

 1. Naším prvotním cílem je snaha o vytvoření co nejdomáčtějšího prostředí – tento cíl je naplňován průběžně, a to výměnou nábytku, barevnou výmalbou, dekoracemi, apod.
 2. Podpora kontaktu obyvatel s přirozeným společenským prostředím a jejich začleňování do běžného života, podpora přirozených přátelských a rodinných vazeb – na akce, které pořádáme, zveme i rodinné příslušníky našich uživatelů. Pokud mají senioři zájem, mohou navštěvovat místní klub důchodců, knihovnu, apod. Nakupují si v místní samoobsluze, pokud potřebují na nákup doprovod, je jim zajištěn.
 3. Co nejkvalitněji poskytovaná služba odborně vyškolenými pracovníky – od roku 2016 jsme opět zapojeni ve vzdělávacím projektu EU.
 4. Vybudování nového signalizačního zařízení pro přivolání personálu.

 

5) Plnění krátkodobých cílů z roku 2017

V roce 2017 se nám podařilo splnit všechny krátkodobé cíle.

        1. Vybavení prostoru pro reminiscenční terapii 

        2.  Výzdoba aktivizační místnosti seniorů vzpomínkovými fotografiemi z historie našeho zámku a jeho nejbližšího okolí

        3. Přátelská setkání s jinými seniory u nás i v jiném zařízení 

        4. „Křesťanské okénko“ pro věřící v našem zařízení 

        5.  Zavedení konceptu smyslové aktivizace a sebeudržovací terapie

 

6) Krátkodobé cíle pro rok 2018

      1. Rekonstrukce koupelny na Domově Slunce, tak aby vyhovovala individuálním potřebám uživatelů.

      2. Uspořádání tradiční venkovské zabíjačky dle místních zvyklostí.

      3. Zakoupení vaku na zvedací zařízení, který umožní pohodlnější manipulaci imobilních uživatelů.

      4. Výroba a montáž zábradlí pro snadnější pohyb uživatelů v přízemí Domova.

 

7) Hlavní zásady námi poskytované služby

 1. Respektujeme svobodnou volbu a svobodu pohybu
 2. Respektujeme a podporujeme důstojnost každého uživatele
 3. Podporujeme sociální začleňování našich uživatelů, kontakt s rodinou, známými a aktivitu uživatelů
 4. Ke každému uživateli je přistupováno individuálně a profesionálně

 

 

                                                                                                                                                 V Rokytnici dne 16. 1. 2018

                                                                                                                                                              JUDr. Eva Fabová

                                                                                                                                                                             ředitelka