Veřejný závazek DS 2019

 

1) Poslání Domova Na zámečku Rokytnice:

Posláním našeho Domova je poskytnout nepřetržitou celoroční pobytovou službu ženám a mužům se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby nebo potřebují podporu a péči s ohledem na svůj věk a zdravotní stav. Službu poskytujeme tak, abychom vytvořili uživatelům podmínky pro důstojný život ve stáří.

 

2) Obyvatelům našeho Domova poskytujeme pomoc při těchto základních činnostech:

 1. Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Aktivizační činnosti
 8. Základní poradenství a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

3) Cílová skupina:

Našimi uživateli jsou senioři ve věku od 55 let, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, případně potřebují podporu a péči s ohledem na svůj věk a zdravotní stav.

Důvodem pro nepřijetí je Alzheimerova nemoc a zdravotní stav vyžadující specializovanou zdravotní péči.

 

4) Dlouhodobé cíle:

 1. Naším prvotním cílem je snaha o vytvoření co nejdomáčtějšího prostředí – tento cíl je naplňován průběžně, a to výměnou nábytku, barevnou výmalbou, dekoracemi, apod.
 2. Podpora kontaktu obyvatel s přirozeným společenským prostředím a jejich začlenování do běžného života, podpora přirozených přátelských a rodinných vazeb. V roce 2019 zajistíme aktivity v době, která je obvyklá v běžném společenském prostředí (např. odpoledne, víkendy apod.) a to otevřením dílny Dobrotína.
 3. Co nejkvalitněji poskytovaná služba odborně vyškolenými pracovníky – v roce 2019 splníme podmínky pro certifikaci základního stupně paliativního přístupu v sociálních službách.
 4. Vybudování nového signalizačního zařízení pro přivolání personálu.

 

5) Krátkodobé cíle pro rok 2018 byly splněny.

     

6) Hlavní zásady námi poskytované služby

 1. Respektujeme svobodnou volbu a svobodu pohybu
 2. Respektujeme a podporujeme důstojnost každého uživatele
 3. Podporujeme sociální začleňování našich uživatelů, kontakt s rodinou, známými a aktivitu uživatelů
 4. Ke každému uživateli je přistupováno individuálně a profesionálně

 

 

                                                                                                                                                 V Rokytnici dne 16. 1. 2019

                                                                                                                                                              JUDr. Eva Fabová

                                                                                                                                                                             ředitelka