Uskutečnění návštěv a vycházek (aktualizace 9.7.2021)

09. 07. 2021

Návštěvy v Domově:

(Platné od 9. 7. 2021 od 00:00 hod do odvolání)

Prosíme, abyste si termín návštěvy předem domluvili s vedoucí konkrétního domova. Ta Vás také bude informovat o aktuální situaci na domově. O zdravotním stavu klienta Vás po sdělení hesla budou informovat pracovníci zdravotního úseku.


Návštěvy uživatelů lze připustit pouze za podmínky:

1. navštěvující osoby absolvovaly nejpozději: 

  • 7 dnů před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření

  • ​72h před zahájením návštěvy POC test

​Na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.

2. byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u o očkování uplynulo:

  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní.

  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní.

3. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Uznává se očkování v jiném členském státě EU nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy, pokud bude předložen národní certifikát, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal.

4. Návštěvu je také možno vykonat v případě předložení potvrzení od zaměstnavatele o absolvování samotestu (opět nejdéle 72 hodin od absolvování) nebo na základě potvrzení školy, že žák absolvoval samotest nejdéle před 72 hodinami.

Po celou dobu návštěvy je nutné používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének) a dodržovat další režimová opatření. 
 

Před každou návštěvou je dále nutné s pracovníky domova vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků nemoci Covid-19 a absolvovat přeměření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem.

Splnění výše uvedených podmínek pro připuštění návštěvy se netýká případů návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění. V těchto případech lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Možnost vycházek našich klientů:

Předchozí mimořádná opatření týkajících se vycházek uživatelů byla k 12.5.2021 ministerstvem zdravotnictví zrušena. Uživatelé po vycházce již nemusí do karantény a absolvovat opakovaný antigenní POC test. Při vycházce je nutné dodržování aktuálních vládních nařízení (používání ochrany dýchacích cest). 


Telefonní kontakty:

Domov pro seniory 581 278 022, 733 531 123
Domov Duha, Čtyřlístek 581 278 023, 733 531 118
Domov Kometa, Petrklíč, Zahradní domek a Vilka 581 278 024
Zdravotní úsek 581 278 040
  

Uvedené nastavené podmínky pro návštěvy jsou důležité v rámci ochrany zranitelných skupin obyvatel (senioři, imunokompromitované osoby), u kterých je vyšší pravděpodobnost těžšího průběhu onemocnění COVID-19, než u zdravého jedince. Z tohoto důvodu a v souvislosti s vyšším počtem osob vnímavých k nákaze v těchto zařízeních je nutné nastavit taková preventivní opatření, jejichž cílem je zabránění zavlečení infekce do zdravotnických zařízení a zařízení poskytovatelů sociálních služeb a minimalizace rizika přenosu nákazy jak na zaměstnance, tak na pacienty zdravotnických zařízení a klienty zařízení poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se zejména o průkaz „bezinfekčnosti“ navštěvujících osob a dále povinnost používání ochranného prostředku dýchacích cest (nos, ústa) vyšší účinnosti po celou dobu návštěvy.