Chráněné bydlení

Poslání

Posláním sociální služby Chráněné bydlení je vytvořit pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením důstojné a bezpečné bydlení, ve kterém jim bude poskytnuta taková míra podpory, aby mohli svůj život žít samostatně dle svého přání a rozhodnutí.

Cílová skupina

 • Osoby s lehkou a středně těžkou mírou mentálního postižení a s kombinovaným postižením, které nevyžadují vysokou míru podpory.
 • Služba je určena osobám od 19 let a je poskytována formou celoročního pobytu.

Zásady

 • Respektujeme základní lidská práva, svobodu a důstojnost klienta
 • Usilujeme o sociální začleňování klienta do společnosti
 • Respektujeme osobní zájmy a cíle klienta a přizpůsobujeme službu jeho potřebám
 • Podporujeme zájem a snahu klienta o udržení samostatnosti v péči o vlastní osobu a domácnost
 • Zajišťujeme individuální a profesionální přístup pracovníků ke klientovi
 • Podporujeme klienta ve využívání veřejných služeb

Cíle (2024)

 1. Zrealizovat rekreaci (nebo prodloužený víkend) s klienty mimo obec Rokytnice.
 2. Vytvořit obrázkový postup činnosti - recept k jednoduchému jídlu.

Služba naplňuje tyto základní činnosti

 1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 2. Poskytnutí ubytování
 3. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 7. Sociálně terapeutické činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Individuální rozpracování je uvedeno v Plánu péče každého klienta.
top