Domov pro seniory

Jednou se naše cesty setkají. Nevíme, na jak dlouho. Je však důležité, aby společná cesta byla tvořivá a plná pochopení. Je na nás, zda to bude cesta důstojná, nebo jen cesta, na které zůstane člověk stát. Stát úplně sám.
p. Horáková - Keramická dílna

Poslání

Posláním našeho Domova je poskytnout nepřetržitou celoroční pobytovou službu ženám a mužům se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby nebo potřebují podporu a péči s ohledem na svůj věk a zdravotní stav. Službu poskytujeme tak, abychom vytvořili klientům podmínky pro důstojný život ve stáří.

Cílová skupina

Našimi klienty jsou senioři ve věku od 55 let, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, případně potřebují podporu a péči s ohledem na svůj věk a zdravotní stav.


Důvodem pro nepřijetí je Alzheimerova nemoc a zdravotní stav vyžadující specializovanou zdravotní péči.
Filozofie naši péče o seniory vychází ze základních společenských hodnot: úcta k životu, k moudrosti stáří, doprovázení seniora ke konci jeho životní cesty, respekt k partnerství, individuální přístup neboli péče na míru, bezpečné prostředí a důstojné podmínky. Naší velkou snahou je podporovat stávající dovednosti uživatelů v péči o sebe sama za pomoci aktivizace.

Cíle (2024)

 1. Pokračovat v podpoře mezigeneračních kontaktů – propojení světa našich seniorů se světem dětí, ale i ostatními generacemi. Pokračovat ve spolupráci s místní Mateřskou a Základní školou – pořádání společných setkávání a akcí.
 2. Rozšíření spolupráce s místní farností – uspořádání Velikonoční mše v místním kostele.
 3. Přestěhování terapeutické zahrady do jiné části Zámeckého parku.

Zásady

 • Respektujeme svobodnou volbu a svobodu pohybu
 • Respektujeme a podporujeme důstojnost každého klienta
 • Podporujeme sociální začleňování našich klientů, kontakt s rodinou, známými a aktivitu klientů
 • Ke každému klientovi je přistupováno individuálně a profesionálně

Klientům našeho Domova poskytujeme pomoc při těchto základních činnostech:

 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Základní poradenství a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Aktivizace

Aktivizace vychází z ergoterapie (léčba prací). Pojí se s naplněním volného času, kdy aktivity při ní konané mohou zlepšovat soběstačnost seniora, posílit jeho psychickou i fyzickou kondici. Také poskytuje seniorům uvědomění si vlastní ceny a umožňuje navazovat nové sociální kontakty. 
top