Domov pro osoby se zdravotním postižením

Jsme květina, která se před nikým nezavírá, slunce, které s námi nezhasíná, pomocná ruka, která neuhýbá, jsme srdce, které se Vám otevírá. Jsme jeden svět!

Poslání

V našem Domově poskytujeme celoroční pobytovou službu pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením od 19-ti let věku, které mají z důvodu tohoto postižení sníženou soběstačnost, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Službami, které našim klientům poskytujeme, se snažíme vytvářet podmínky pro život srovnatelný s životem v běžné společnosti a postupně snižovat závislost našich klientů na službě.

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám od 19-ti let věku s mentálním postižením, dále s kombinovaným postižením, přičemž kombinovaným postižením se primárně myslí mentální postižení s přidruženými zrakovými, sluchovými, tělesnými vadami. Dále je služba poskytována osobám s kombinovaným postižením, přičemž kombinovaným postižením se myslí postižení funkcí tělesných, smyslových, nervových a komunikačních způsobených úrazem či onemocněním bez vazby na postižení mentální.


Důvodem pro nepřijetí klienta do našeho Domova jsou autismus, problémové a agresivní chování a zdravotní stav vyžadující specializovanou zdravotní péči.

Naše cíle

 1. Naším prvotním cílem je snaha o vytvoření co nejdomáčtějšího prostředí
 2. Podpora kontaktu uživatelů s přirozeným společenským prostředím a jejich začleňování do běžného života – uspořádání 4 nových akcí na téma Čtvero ročních období.
 3. Co nejkvalitněji poskytovaná služba odborně vyškolenými pracovníky 
 4. Podpora samostatnosti uživatelů Domova - příprava klientů Zahradního domku a Čtyřlístku na samostatnější způsob života, vybudování odloučeného domova mimo obec Rokytnice pro 15- 18 klientů.


 

Zásady

 • Respektujeme svobodnou volbu uživatele a svobodu jeho pohybu
 • Respektujeme a podporujeme důstojnost uživatele
 • Podporujeme sociální začleňování našich uživatelů
 • Podporujeme individuální přístup ke každému uživateli a jeho aktivizaci
 • Provádíme služby na profesionální úrovni
 • Podporujeme autonomii našich uživatelů

Uživatelům našeho Domova poskytujeme pomoc při těchto základních činnostech:

 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Základní sociální poradenství
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Aktivizace a volný čas

Naší velkou snahou je podporovat stávající dovednosti uživatelů v péči o sebe sama za pomoci aktivizace, která vychází z individuálních potřeb uživatelů a vede k upevňování jejich motorických, psychických a sociálních schopností. Během pracovního týdne mohou uživatelé využívat širokou nabídku aktivizačních činností. Mohou navštěvovat podle svého zájmu odborné aktivizační dílny, nebo se účastnit aktivit přímo na jídelně domova. Zde vyrábějí tematické výrobky z různých materiálů, účastní se různých kulturních a společenských akcí.
top