Pobytová služba domov pro osoby se zdravotním postižením se člení na 5 menších celků – domovů:
 

Domov DUHA

Domov Duha se nachází ve třetím podlaží hlavní budovy. Jedná se o bezbariérové oddělení, ve kterém je ubytováno 25 uživatelů v 1 - 3 lůžkových pokojích.

O uživatele se starají v nepřetržitém provozu pracovníci přímé péče,  2 aktivizační pracovníci, koordinátor a vedoucí domova. Z důvodu udržení a zvyšování kvalitní sociální a ošetřovatelské péče o uživatele pracovníci domova úzce spolupracují se zdravotním úsekem, sociálními pracovníky a jsou pravidelně proškolování formou odborných seminářů a školení.

Vzhledem k tomu, že na tomto domově jsou ubytovány i uživatelky s poruchami v chování (s výjimkou agresivního chování), jsou pracovnici domova pravidelně odborně proškolováni v individuální práci s rizikovým uživatelem.

Volný čas mohou uživatelé trávit dle svého přání na jídelně domova, která zároveň slouží jako aktivizační místnost nebo návštěvou odborných dílen vedených pracovníky SAU. Personál domova se snaží během roku pořádat pro uživatele různé kulturní a společenské akce, výlety a rekreace. Při své práci klade vždy důraz na prohlubování vztahů založených na důvěře a respektu mezi uživateli a personálem.

Domov ČTYŘLÍSTEK

Domov Čtyřlístek se nachází ve třetím podlaží hlavní budovy. Je zde ubytováno 32 uživatelů v 1 – 3 lůžkových pokojích. Vzhledem k vícelůžkovým pokojům se snažíme alespoň pomocí rozčleňování nábytkovými sestavami vytvářet domáčtější prostředí.

Provoz domova zajišťuje vedoucí domova, aktivizační pracovnice, koordinátor a pracovníci přímé péče v nepřetržitém provozu. Tito zaměstnanci při své práci aktivně spolupracují jak se zdravotním úsekem, tak i se sociálně aktivizačním úsekem, aby byla zajištěna komplexní péče o všechny uživatele.

Zaměstnanci Čtyřlístku připravují každoročně pro své uživatele mnoho společenských aktivit, např.Karneval, Velikonoční výstavu, Podzimní výstavu nebo Vánoční besídku. V jarních a letních měsících pořádají jednodenní výlety. Uživatelé Čtyřlístku se pravidelně účastní supervizních setkání a canisterapie.

Domov PETRKLÍČ

Domov Petrklíč vznikl teprve v červenci 2013, jako „mezičlánek“ mezi hlavní budovou a Zahradním domkem. Reagovali jsme tak na potřebu posunout k samostatnějšímu bydlení i uživatele, kteří si na přechod mimo zámek ještě netroufají.

Tento domov se nachází v přízemí hlavní budovy, v křídle směřovaném do zámeckého parku. Bydlí zde 10 uživatelů ve 2 lůžkových pokojích, které pod vedením aktivizační pracovnice rozvíjejí své stávající schopnosti a aktivně se podílejí na činnosti domova. 

Celkový provoz domova zajišťuje jedna aktivizační pracovnice, pomáhají přímoobslužní pracovníci domova Duha.

Uživatelé domova Petrklíč podle svých schopností zajišťují běžný úklid svých pokojů, za pomoci aktivizační pracovnice vyřizují své každodenní záležitosti, podílejí se na organizování celkové činnosti domova. Jsou nenásilnou formou zapojováni do veškerého dění tak, aby se dokázali orientovat i mimo náš Domov. Učí se přípravě jednoduchých jídel, své nákupy si zajišťují s pomocí pracovníka ve městě.

Domov ZAHRADNÍ DOMEK

Domov Zahradní domek je samostatně stojící objekt, který se nachází v areálu zámeckého parku. Je zde ubytováno 18 uživatelů, o které se stará aktivizační pracovnice společně s personálem domova Duha. V domku jsou 2 jednolůžkové, 4 dvoulůžkové a 2 čtyřlůžkové pokoje. V přízemí se nachází jeden cvičný byt pro partnerskou dvojici.

Domov Zahradní domek je zaměřen na rozvíjení či udržení stávajících schopností uživatelů a vytvoření takových podmínek, které povedou k jejich větší samostatnosti a ke zvládnutí běžného života v chráněném bydlení i mimo něj. Uživatelé se zde zapojují do vyřizování vlastních záležitostí na Okresním soudu v Přerově a na dalších úřadech. V doprovodu aktivizační pracovnice jezdí na výlety, učí se orientaci ve městě a vzdálenějším okolí. Běžně si nakupují potraviny v hypermarketech, navštěvují lékaře a vyřizují si veškeré náležitosti, spojené s ošetřením, objednáním termínů a dopravou. Aktivně se také podílí na celkovém chodu domova např. přípravě jednoduchých pokrmů, obsluze kuchyňských elektrospotřebičů, úklidu a estetické úpravě prostředí a interiéru Zahradního domku. Snažíme se o to, aby naše míra podpory umožňovala uživatelům v maximální možné míře uchopit rozhodování do vlastních rukou.

Domov KOMETA

Nově vznikajícím domovem je domov Kometa, který se nachází v přízemí hlavní budovy. Je zde ubytovaných 10 uživatelů ve 4 pokojích. Tento domov je učen pro uživatele, kteří se připravují pro budoucí samostatné bydlení.